Świadomość biznesowa to grupa rozwiązań, mających na celu doskonalenie samoświadomości oraz skuteczności biznesowej kadry zarządzającej (menedżerów i dyrektorów) oraz talentów.

Zastosowane narzędzia, metody i know-how bazują na doświadczeniach budowanych przez 10 lat w trakcie wdrażania rozwiązań, wspierających podnoszenie efektywności i trwały wzrost wyników finansowych Klientów dostarczanych przez Kadrę, której podnosimy skuteczność.

Cele projektów z grupy Świadomość Biznesowa

(1) Stymulacja myślenia kadry menedżerskiej zrozumienie głównego celu firmy i metod jego osiągania, zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy podejmowanymi decyzjami a efektywnością i wynikami firmy, refleksja nad zmianami na rynku oraz wynikającymi z nich zmianami w polityce firmy.

(2) Kształtowanie świadomości biznesowej poprzez refleksję nad postawami kluczowymi dla efektywnego działania w złożonej, ewoluującej strukturze organizacyjnej,

(3) Badanie potencjału biznesowego pod kątem identyfikacji osób z predyspozycjami w obszarze racjonalnego procesu decyzyjnego (w zależności od celów, priorytetów w procesie i wielkości grup – można dokonać pierwszej selekcji lub odkryć talenty),

(4) Dostarczenie Firmie narzędzia strategicznego zarządzania ludźmi, a Uczestnikom bezpiecznego środowiska autodiagnozy i rozwoju:

  • sprawdzenia własnej skuteczności w podejmowaniu decyzji biznesowych,
  • odkrycia mocnych i słabych stron , barier utrudniających osiąganie rezultatów;
  • kształtowania zdolności współpracy nastawionej na podnoszenie efektywności,
  • zrozumienia i ukierunkowania sposobu myślenia, reagowania, postaw, samoświadomości, zrozumienia biznesu oraz ukrytych schematów myślowych,
  • odkrycie talentów strategicznych i operacyjnych oraz liderów w grupie, dostarczenie indywidualnych informacji zwrotnych (w zależności od procesu oraz wielkości grupy).